fbpx Skip to content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy Ammniam działający pod adresem https:// ammniam.pl/sklep należy do Magdaleny Gembackiej, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ammniam Magdalena Gembacka, ul. Sęczkowa 65 C, 03-986 Warszawa, NIP 969-14-10-112, REGON 381551437, zwanej dalej Sprzedawcą. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty
elektronicznej, pod adresem: sklep@ammniam.pl

§1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu, Konsument lub Przedsiębiorca,
2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu,
4. Sprzedawca – Magdalena Gembacka prowadząca działalność gospodarczą, NIP 969-14-10-112, REGON 381551437, będący jednocześnie Administratorem Danych Osobowych,
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem: ammniam.pl/regulamin-sklepu/,
6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: ammniam.pl/sklep,
7. Koszyk – element Sklepu, w którym są widoczne wybrane przez Kupującego Produkty,
8. Produkt – towar zakupiony lub dostępny w Sklepie,
9. Produkt cyfrowy/elektroniczny – produkt sprzedawany za pośrednictwem poczty elektronicznej, np. ebook.
10. Konto – indywidualne konto Kupującego, zakładane w związku ze złożonym Zamówieniem. Są w nim przechowywane jego dane oraz inne informacje dotyczące złożonych zamówień.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
12. Formularz zamówienia – formularz Sklepu służący realizacji umowy sprzedaży.

§2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep Ammniam prowadzi sprzedaż dla Przedsiębiorców i Konsumentów.
2. Do korzystania ze Sklepu niezbędny jest:

 • dostęp do Internetu,
 • posiadanie odpowiednio skonfigurowanej przeglądarki internetowej obsługującej pliki typu cookies,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • w przypadku, gdy Produkty są udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki.

3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wypadki wynikające z niedostosowania się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta.
4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu prawidłowego działania Sklepu.
5. Wszystkie ceny podawane w Sklepie Ammniam są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

§3
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Założenie konta w Sklepie jest bezpłatne.
2. Celem założenia Konta, należy wypełnić formularz, bezpośrednio przy składaniu Zamówienia. Wymagane jest podanie następujących danych: imię i nazwisko Kupującego, adres, adres e-mail.
3. Kupujący loguje się do Konta korzystając z adresu e-mail oraz hasła.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 1

§4
ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAKUPÓW

1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
3. Kupujący może złożyć Zamówienie z rejestracją (założeniem Konta) lub bez rejestracji podając odpowiednie dane w formularzu Zamówienia.
4. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji Kupujący zobowiązany jest:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk Dodaj do koszyka,
 • wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia, adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu),
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
 • zaakceptować Regulamin Sklepu i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w wybrany wcześniej sposób.

5. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta) Kupujący zobowiązany jest:

 • przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu, jeśli dotyczy danego Produktu) oraz zaznaczyć pole “Stworzyć konto?”,
 • przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności
 • zaakceptować Regulamin Sklepu i kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 • potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób.

6. Każdy Kupujący otrzymuje potwierdzenie zakupu w formie wiadomości e-mail.
7. Na życzenie Kupującego w ciągu 7 dni od dokonania zakupu, Sprzedawca wystawia fakturę VAT zawierającą dane, podane w Formularzu zamówienia.
8. Faktura zostanie wysłana do Kupującego po opłaceniu Zamówienia, w terminie do 7 dni roboczych od dnia opłacenia Zamówienia.
9. Kupujący żądający wystawienia faktury VAT wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany w Zamówieniu adres e-mail. Kupujący może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną i poinformować o tym Sprzedawcę.
10. Wszelkie korekty Zamówienia Kupujący jest zobowiązany zgłosić na adres mailowy podany w § 1

§5
METODY PŁATNOŚCI

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online Tpay.com, Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-808), ul. Św. Marcin 73/6.
2. Dostępne formy płatności to:

 • płatność elektroniczna
 • płatność za pomocą karty płatniczej
 • płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy

3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem systemu Tpay, zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za Zamówienie.
4. Kupujący jest zobowiązany uiścić należną kwotę za zakupiony Produkt w terminie 7 dni roboczych od dnia zakupu.
5. W przypadku zwłoki w uiszczeniu zapłaty, o której mowa w punkcie powyżej, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Konto Kupującego zostanie usunięte.

§6
FORMY I CZAS DOSTAWY

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy Zamówienia:

 • przesyłka pocztowa,
 • przesyłka kurierska,
 • przesyłka elektroniczna – w przypadku Produktu cyfrowego,
 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

2. Realizacja Zamówienia, polega na jego przygotowaniu do wysyłki lub wysyłce drogą elektroniczną.
a. Sprzedający zobowiązuje się do przygotowania Produktu do wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
b. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
c. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.
d. Jeżeli zostały zakupione Produkty cyfrowe zostaną one wysłane na adres mailowy, z którego składano Zamówienie, w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
e. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
4. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy
5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§8
REKLAMACJA

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@ammniam.pl
4. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Kupującego.
5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe
6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego (imię i nazwisko lub jego nazwę, adres do korespondencji), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może:

 • żądać wymiany Produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

9. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez
10. Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów
11. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego:

 • Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 • Kupujący ma obowiązek udokumentowania wady (np. poprzez sfotografowanie towaru i jego opakowania).
 • Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

§9
INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIES

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem

Polityka prywatności

§10
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
3. Konsument może skorzystać ze zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

Pobierz PDF

Pobierz FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY